head-slogan
register
edit-profile
search
วันที่ 20 มกรามก 2561 เวลา 07:18 น.

14
เมนูเว็บไซต์
แม่ทีม ผุ้นำ สุดฮอต : คุณ จินตนา – ดร.วิทัต พรจะเด็ด

คุณ จินตนา – ดร.วิทัต พรจะเด็ด

(ดู 2,848) | ยังไม่มีคอมเม้นท์.
หมวดหมู่ แม่ทีม ผุ้นำ สุดฮอต - Update: Aug 20, 2011

พลังแห่งรักและศรัทธาสร้างปาฏิหาริย์สู่ความสำเร็จ

เคยมีคำกล่าว ถ้าเรารักและศรัทธาสิ่งใด สิ่งนั้นจะเป็นพลังดลใจให้เราลงมือทำจนประสบความสำเร็จ คำกล่าวนี้เป็นจริงอย่างที่สุดสำหรับคุณจินตนาและดร.วิทัต พรจะเด็ด ผู้ใช้พลังแห่งความรักและความศรัทธาสร้างปาฏิหาริย์สู่ความสำเร็จในระดับ มงกุฎทูตสองผู้สถาปนา ซึ่งเป็นเกียรติคุณสูงสุดของ
แอมเวย์ในปัจจุบัน

คุณวิทัตเคยเป็นพยาบาลทหารเรือ สำเร็จพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมระดับความสำเร็จ ตรีเพชร และสำเร็จดุษฏีบัณทิตสาขาปรัชญาทางการบริหารหลังจากสำเร็จระดับ
มงกุฎทูต ได้ 3 ปี คุณจินตนาเคยเป็นพยาบาลและสำเร็จมหาบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พร้อมระดับความสำเร็จ มงกุถฎทูตสองผู้สถาปนา ทั้งสองเป็นแบบอย่างของผู้ที่ขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และทุ่มเททำงานสม่ำเสมอ จนประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร เพชรบริหาร เพชรคู่ ตรีเพชร ติดตามด้วยระดับมงกุฎและมงกุฎทูตพร้อมกันเป็นรหัสแรกของแอมเวย์ประเทศไทย ณ วันนี้ทั้งสองดำรงคุณสมบัติระดับมงกุฎทูตสองผู้สถาปนาซึ่งเป็นเกียรติคุณสูงสุดรหัสแรกของแอมเวย์ประเทศไทยเช่นเดียวกัน ทั้งสองทำได้ด้วยหลักการดังนี้

เป็นตัวอย่างที่ดี
เราจะทำงานเป็นแบบอย่างให้ดาวน์ไลน์โดยใช้ทุก
เวลาให้คุ้มค่าที่สุด ทุกเวลานาทีของคุณจินตนาและ
ดร.วิทัตมีคุณค่ายิ่งเพราะอุทิศให้กับการสร้างความ
สำเร็จให้ดาวน์ไลน์ในองค์กร ทั้งสองจึงมีความสุข
ความภูมิใจในการเป็นตัวอย่างที่ดีให้ทุกคน

มีน้ำใจ
คุณจินตนาและดร.วิทัตยึดหลัก เอื้อเฟื้อและแบ่งปัน มีน้ำใจในการทำงาน ทั้งสองมีแนวคิดว่า ผู้สมัครใหม่เปรียบเสมือนลูกค้า จึงใส่ใจและดูแลทุกคนเสมือนญาติสนิทและมอบสิ่งดีๆให้เสมอประดุจลูกค้าสำคัญและผู้นำควรหาโอกาสช่วยเหลือส่วนรวมด้วยความกระตือรือร้น

ใฝ่ก้าวหน้า
ทั้งสองยึดหลักการ เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนาตนเองตลอดเส้นทางการเดินทางสู่ความสำเร็จ เราตั้งใจว่าจะสำเร็จในธุรกิจและชีวิตส่วนตัวไปพร้อมๆ กัน เราจึงไม่หยุดการเรียนรู้และศึกษาต่อ รวมทั้งกระตุ้นให้ดาวน์ไลน์พัฒนาตนเองตามนโยบายและทิศทางของบริษัทเสมอ

สามัคคี
การทำงานเป็นทีมคือหัวใจในการทำงานของเรา เราจะฝึกให้ดาวน์ไลน์สร้างสายสัมพันธ์ร่วมกันเสมอ โดยชี้แนะให้ผู้นำรู้จักสร้างทีมงานใหม่ๆ และวางแผนร่วมกันดูแลองค์กรให้ทั่วถึง เพื่อสร้างภาวะผู้นำสูงสุดและทีมที่แข็งแกร่งด้วย สามัคคีคือพลังเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จอีกประการหนึ่งของทั้งสอง

มีกตัญญู
คุณจินตนาและดร.วิทัตเทิดทูนคุณธรรม ความกตัญญู เป็นหัวใจในการทำงาน เราเน้นความกตัญญู ไม่ว่ากับพ่อแม่พี่น้อง บริษัท อัพไลน์ ดาวน์ไลน์ หรือไซด์ไลน์ โดยเฉพาะความกตัญญูต่อครอบครัวซึ่งเราสามารถนำมาตั้งเป็นเป้าหมายในการทำงานได้ เพราะผลตอบแทนจากธุรกิจนี้สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีตอบแทนบุญคุณครอบครัวของเราและผู้อื่นได้

รู้จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ คือ แก่น (Core) ของธุรกิจแอมเวย์ที่ทั้งสองยึดมั่นและตอกย้ำองค์กรให้มีความสำคัญอยู่เสมอ เราจะเน้นให้ทุกคนสร้างความยุติธรรม และความเสมอภาคในการทำงาน ด้วยการยึดมั่นจรรยาบรรณ เพื่อไม่สร้างความหนักใจให้บริษัทและรักษาธุรกิจนี้ให้ลูกหลานของเราต่อไป

คุณจินตนาและดร.วิทัตกล่าวสรุปว่า เป็นตัวอย่างที่ดี มีน้ำใจ ใฝ่ก้าวหน้า สามัคคี มีกตัญญู รู้จรรยาบรรณ คือ หลักการสำคัญสู่ความสำเร็จของเรา พลังแห่งความรักและศรัทธาจะสร้างปาฏิหาริย์สู่ความสำเร็จ เรารักเขา เขาศรัทธาเรา เขาก็จะเกิดความเชื่อมั่น และทำให้สำเร็จเพราะเขาก็รักเรา เหมือนครูรักศิษย์และศิษย์รักครูนั่นเอง

Comments are closed

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33517202-1']); _gaq.push(['_setDomainName', 'thaimlmnews.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();