head-slogan
register
edit-profile
search
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 11:58 น.

3
เมนูเว็บไซต์

marketing-and-management

 

สถานการณ์ในปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ข่าวสารข้อมูลไปถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภครู้และเข้าใจเกี่ยวผลิตภัณฑ์มากขึ้น?

สินค้าถูกพัฒนาออกสู่ตลาดด้วยความพยายามในการสร้าง ข้อเสนอ เพื่อมอบคุณค่าของความแตกต่างให้โดนใจกลุ่มผู้บริโภค เป้าหมาย และสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน สามารถมัดมือมัดใจลูกค้าได้อย่างอยู่หมัด โดยข้อเสนอที่ธุรกิจหรือนักขาย สามารถนำมาสร้างข้อได้เปรียบในการพิชิตใจลูกค้า ได้แก่?

1.คุณค่าหรือคุณประโยชน์ที่โดนใจ หมายถึง ข้อเสนอที่จะส่งมอบให้แก่กลุ่มเป้าหมายต้องสามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนอง ความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งเป็นคุณค่าที่ยังไม่มีธุรกิจใดนำเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้ กับกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคดีขึ้น มีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้คุณค่าหรือคุณประโยชน์อาจส่งผลสะท้อนต่อราคาสินค้า เพราะ คุณค่าที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ราคาสินค้าแพงขึ้น และกลุ่มเป้าหมายก็ต้องรับรู้ว่าคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป ดังนั้น ธุรกิจต้องพัฒนาคุณค่าหรือคุณประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการและ อำนาจซื้อของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมให้กลุ่มเป้าหมายสามารถจ่ายได้และตัดสินใจซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น?

2.ลักษณะที่โดดเด่น เป็นข้อเสนอที่เรามีแต่คู่แข่งไม่มี หรือ มีเหนือกว่าคู่แข่ง อะไรก็ได้ อาจเป็นจุดเล็กๆ น้อยๆ แต่สามารถ สร้างความแตกต่างให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ได้ อาทิ ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใคร หรือการบริการที่แตกต่าง รวดเร็วทันใจ หรือเป็นวิธีการนำเสนอที่เน้นความทันสมัยด้วยช่องทางหรือเทคนิคใหม่ๆ ซึ่งสามารถสื่อสาร บอกกล่าวให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ อย่างชัดเจนและถูกต้อง ลักษณะโดดเด่นด้านต่างๆ เป็นสิ่งที่กระตุ้น ให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจได้เร็วขึ้น และสามารถนำไปสู่การซื้อเพิ่มขึ้น หรือเกิดการซื้อซ้ำ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างธุรกิจกับลูกค้า?

3.ความเป็นมืออาชีพ เป็นการนำเสนอถึงความรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัทหรือบุคลากร มีการพัฒนาองค์กรหรือตนเอง อย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานในการดำเนินงาน เน้นถึงคุณภาพและประสิทธิผลจากการดำเนินงาน อาจนำเสนอในผลงานที่ได้รับรางวัลซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา หรือการกำหนดเป้าหมายที่สมเหตุสมผลและมีโอกาสความเป็นไปได้สูง การนำเสนอถึงความรู้ความสามารถที่ยอดเยี่ยม ของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของธุรกิจจะเป็น ตัวบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพ ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเชื่อมั่น และยอมรับได้ง่าย?

4.ภาพลักษณ์ เป็นข้อเสนอของธุรกิจที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดทัศนคติที่ดี มีความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อองค์กร ได้แก่ การ นำเสนอกิจกรรมที่องค์กรมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับสังคมและ สิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ที่น่าประทับใจสมควรแก่การจดจำสื่อและ สัญลักษณ์ของธุรกิจที่สร้างจุดเด่น สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ หรืออาจเป็นการนำเสนอในเรื่องของส่วนแบ่งทางการตลาด หรือ ยอดขาย บางครั้งภาพลักษณ์ขององค์กรอาจเป็นสิ่งสะท้อนความ เป็นตัวตนที่แท้จริงของธุรกิจ โดยภาพลักษณ์ของธุรกิจจะรวมถึง ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการและภาพลักษณ์ขององค์กร ทั้งในด้านของตัวบุคลากรและผู้บริหาร?

ข้อเสนอที่ธุรกิจนำเสนอให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ ต้องเลือกให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม แล้วนำเสนอด้วยเทคนิคและวิธีการให้น่าสนใจ สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมาย โดยกระบวนการในการนำเสนอข้อเสนอจะต้อง เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ แล้วกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน วิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย หลังจากนั้นก็กำหนดแผนงานในการนำเสนอ แล้วนำเสนอ และขั้นตอนสุดท้าย ต้องประเมินผลว่าจากการนำเสนอข้อเสนอไปได้ผลเป็นเช่นไร อย่างไรบ้าง แล้วการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจก็จะไม่ใช่เรื่อง ยากอีกต่อไป

 

ขอบคุณที่มา?http://www.siamturakij.com

Comments are closed

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33517202-1']); _gaq.push(['_setDomainName', 'thaimlmnews.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();