head-slogan
register
edit-profile
search
วันที่ 20 มกรามก 2561 เวลา 22:56 น.

416
เมนูเว็บไซต์
บทวิเคราะห์ขายตรง : นักขาย จุดเด่น ราคา จุดด้อย MLM

นักขาย จุดเด่น ราคา จุดด้อย MLM

(ดู 1,155) | ยังไม่มีคอมเม้นท์.
หมวดหมู่ บทวิเคราะห์ขายตรง - Update: Mar 7, 2012

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนา รูปแบบการบริการ การสร้างความเข้าใจ ผู้บริโภคเป้าหมาย ล้วนแล้วแต่เป็นรูปแบบพื้นฐานของตลาดโดยทั่วไปทั้งสิ้น แต่สำหรับระบบการจัดจำหน่ายในระบบธุรกิจขายตรงอาจจะต้องให้ความ สำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร เพราะถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบธุรกิจขายตรงที่สำคัญไม่แพ้กับ ผลิต ภัณฑ์ เพราะในระบบธุรกิจขายตรงนั้น บุคคลจะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเรื่อง ราวถึงกัน การส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนักหากผู้บริโภคจะมองเห็นและให้ความสำคัญกับประเด็น ดังกล่าว แต่กระนั้นจุดเด่นของระบบการจัดจำหน่ายแบบธุรกิจขายตรงเองก็ยังมีอีกหลายประการ เช่น ระบบการ ให้ค่าตอบแทนที่ดูแล้วดึงดูดใจในการเลือกซื้อสินค้า หรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นเรื่องหรือข้อมูล ที่จดจำของผู้บริโภค แต่ในภาพของทัศนคติ ผู้บริโภคอาจมองเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่อง ดีหรือไม่ดีก็ได้ก็จะขึ้นอยู่กับผู้บริโภคแต่ละบุคคลไป บริษัท นาโน เซิร์ช จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจกลุ่มผู้บริโภคจำนวน 200 ตัวอย่าง ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้บริโภคที่ทำการสอบถามจะต้องรู้จักสินค้าหรือยี่ห้อของสินค้าภายในระบบธุรกิจขายตรง

ถึงแม้ว่าจะเคยซื้อหรือไม่เคยซื้อก็ตาม เพื่อต้องการทราบเกี่ยวกับแนวทางของการรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์ของระบบธุรกิจขายตรง จากกลุ่มผู้บริโภคที่ได้ทำการสำรวจพบว่า กลุ่มผู้บริโภคเป็นเพศชาย คิดเป็น 45.5% และผู้บริโภคเพศหญิง คิดเป็น 54.5% ช่วงอายุของผู้บริโภคไม่เกิน 30 ปี คิดเป็น 48.5% และผู้บริโภคที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป คิดเป็น 51.5% สำหรับช่วงรายได้ของผู้บริโภคไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็น 31.0% รายได้ของผู้บริโภคระหว่าง 10,000-20,000 บาท คิดเป็น 54.0% และรายได้ของผู้บริโภคมากกว่า 20,000 บาท คิดเป็น 15.0% ระดับการศึกษาโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา ผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และกลุ่มผู้บริโภคที่ได้ทำการสอบถามนั้นมีสถานภาพโสดมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

ในประเด็นเดียวกันหรือในเรื่องเดียวกันสำหรับผู้บริโภคอาจมีมุมมองแตกต่างกันออกไป โดยผู้บริโภคบางคนมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นจุดเด่น หรือบางคนก็อาจมองว่าเรื่องดังกล่าวอาจเป็นจุดด้อย ในการสอบถามผู้บริโภคเกี่ยวกับจุดเด่นของสินค้าในธุรกิจขายตรง และจุดด้อยของสินค้าในธุรกิจขายตรง พบว่า ผู้บริโภคมองว่า จุดเด่นของสินค้าในระบบธุรกิจขายตรง คือ ตัวแทนขาย/คนขาย คิดเป็น 28.5% ลำดับรองลงมาคือ มองว่าประเด็นเกี่ยวกับการให้บริการต่อ ลูกค้าเป็นจุดเด่น คิดเป็น 23.0% และมองในประเด็นเรื่องการได้รับผลตอบแทน จากการขายสินค้า คิดเป็น 22.5% ตามลำดับ

เมื่อสอบถามผู้บริโภคเกี่ยวกับจุดด้อยของสินค้าในธุรกิจขายตรงก็พบว่า ผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่มองเรื่อง ราคา เป็นจุดด้อยของธุรกิจขายตรงคิดเป็น 29.0% ลำดับรองลงมาคือ มองประเด็น ประสิทธิภาพของสินค้า คิดเป็น 14.5% และมองในประเด็นเกี่ยวกับ รูปแบบของสินค้า (ความสวยงาม ความทันสมัย) คิดเป็น 13.0% ตามลำดับ

ดังนั้นสิ่งสำคัญจะต้องได้รับการดูแลหรือพร้อมสำหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคตของระบบธุรกิจขายตรงสำหรับผู้บริโภคแล้วมองในเรื่องของ การตั้งราคา ขายสินค้า มากที่สุด คิดเป็น 29.0% ลำดับรองลงมาคือ การมองเห็นว่า ควรจะมีการพัฒนาหรือปรับปรุงเรื่อง ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคต่อธุรกิจขายตรง คิดเป็น 18.5% และอีกประการคือ การพัฒนาและปรับในเรื่องของ ตัวสินค้าในระบบธุรกิจขายตรง คิดเป็น 16.5% ตามลำดับ

สำหรับการพัฒนาหรือปรับปรุงในมุมของผู้บริโภคนั้นจะไปสอดคล้องกับเรื่อง ของจุดด้อยของสินค้าในระบบธุรกิจ เมื่อผู้บริโภคมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นจุดด้อย จึงทำให้มองว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงด้วยในอนาคต ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในแวดวงธุรกิจขายตรงจะต้องให้ความสำคัญสำหรับการสื่อสารข้อมูลแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของระบบธุรกิจขายตรงให้เกิดขึ้นภายในใจของผู้บริโภค

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: นสพ.สยามธุรกิจ ฉบับที่ 1281 ประจำวันที่ 7-3-2012 ถึง 9-3-2012

Comments are closed

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33517202-1']); _gaq.push(['_setDomainName', 'thaimlmnews.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();