head-slogan
register
edit-profile
search
วันที่ 20 มกรามก 2561 เวลา 22:43 น.

9
เมนูเว็บไซต์
ข้อคิด คำคม ขายตรง : Direct Monitor คุณภาพสินค้ายังเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ

ผู้บริโภคมักใช้หลายองค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อ สินค้า โดยขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า เช่น หากเป็นสินค้าประเภทเครื่อง สำอางบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้อง เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้หญิงที่มักเลือกซื้อสินค้าโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล เช่น ตลับสีสันสวยงาม คงทนไม่แตกหักหรือชำรุดได้ง่าย สามารถนำมาโชว์ให้ใครๆเห็นได้ เป็นต้น หรือแม้กระทั่งวัตถุประสงค์ของการซื้อสินค้าไปใช้ เช่น หากเลือกเป็นของขวัญหรือของฝาก บรรจุภัณฑ์จะต้องสวยงาม ทนทาน เหมาะสมกับเทศกาล ดังนั้น สินค้าแต่ละประเภทจึงให้ความสำคัญกับกระบวนการของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่ดูโดดเด่น น่าซื้อ น่าใช้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจขายตรง ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งให้บรรจุภัณฑ์เป็นองค์ประกอบ สำคัญที่แตกต่างจากสินค้า ซึ่งจำหน่าย โดยทั่วไป ผู้บริโภคสามารถจดจำได้แม้การเห็นเพียงบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ทางบริษัท นาโน เซิร์ช จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวน 200 ตัวอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือก ซื้อสินค้าและใช้บริการของธุรกิจขายตรงในปีที่ผ่านมา (2554) รวมถึงแนวโน้มในการเลือกซื้อสินค้าและบริการภายใต้การดำเนินธุรกิจขายตรงในปี 2555 ผู้บริโภคมีการจดจำข้อมูลใดๆ ที่หลายๆ บริษัทพยายามสื่อสารออก ไปถึงผู้บริโภคบ้าง

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบ สอบถามเป็นกลุ่มผู้บริโภคเพศชาย คิดเป็น 35.0% และเพศหญิง คิดเป็น 65.0% อยู่ในกลุ่มช่วงอายุต่ำกว่า 25 ปี คิดเป็น 30.0% ช่วงอายุ 26-35 ปี คิดเป็น 43.5% และในทุกช่วงอายุมากกว่า 36 ปีขึ้นไป คิดเป็น 26.5% ระดับรายได้ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท คิดเป็น 56.5% และรายได้มากกว่า 10,000 บาท คิดเป็น 43.5% โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคในกลุ่มของพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด และมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุดเช่นเดียวกัน และเป็นกลุ่มของคนโสดมากกว่ากลุ่มสมรสและหย่าร้างหรือเป็นหม้าย

ในภาพรวมของสินค้าของปี 2554 ที่ผ่านมา ผู้บริโภคได้สัมผัสและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าภายใต้ระบบการจำหน่ายแบบธุรกิจขายตรง มีประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับการประเมินผลระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค ทั้งใน ด้านของราคา ลักษณะของผลิตภัณฑ์ คุณภาพของสินค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้บริโภคนั้น เห็นว่าใน ประเด็นที่เกี่ยวกับ ลักษณะของสินค้า รูปร่าง รูปแบบ (Package) มีความพึงพอใจมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.66 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) เมื่อย้อนกลับไปในประเด็นนี้ ก็ต้องยอมรับว่าสินค้าใน ภาพรวมของธุรกิจขายตรง เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอางจะได้รับการพัฒนาในเรื่องบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ค่อนข้างมาก สวยงาม และโดดเด่นอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของขวด ลักษณะของตัวห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ ในการส่งมอบให้กับลูกค้า ในประเด็นรองลงมา ผู้บริโภคพึงพอใจกับ ประสิทธิภาพ/คุณภาพของสินค้าขายตรง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.62 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) หมายความ ว่า ผู้บริโภคนั้นมองเห็นสินค้าซึ่งมีคุณภาพ และประสิทธิภาพของสินค้าในภาพรวมของธุรกิจขายตรงแล้ว และ ขอนำเสนอประเด็นที่ผู้บริโภคมีความ พึงพอใจน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นอื่นๆ คือ โฆษณาประชาสัมพันธ์ของสินค้าในธุรกิจขายตรง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.58 คะแนน

สำหรับกลุ่มผู้บริโภคนั้นได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังในอนาคต สำหรับธุรกิจขายตรง พบว่า ผู้บริโภคมองในเรื่องของ มาตร ฐานสินค้า และ ราคาของสินค้า เป็นเรื่องที่ควรทำการปรับปรุง คิดเป็น 15.5% ในสัดส่วนที่เท่ากัน และในลำดับต่อมาคือ การมองถึงเรื่อง การเพิ่ม ความหลากหลายของสินค้า คิดเป็น 13.5% และผู้บริโภคคาดหวังเรื่องของ การปรับปรุงภาพลักษณ์ของสินค้า คิดเป็น 13.0% ตามลำดับ

สำหรับประเด็นสุดท้ายในเรื่องของ การจัดรายการส่งเสริมการขาย พบว่า ผู้บริโภคให้ความสนใจต่อการจัดรายการส่งเสริมการขายแบบ ซื้อสินค้าชิ้นที่ 1 แล้วลดราคาในชิ้นที่ 2 หรือชิ้นต่อๆ ไป คิดเป็น 36.0% ลำดับรองลงมาคือ สมัครสมาชิกแล้วรับส่วนลดในการซื้อสินค้า คิดเป็น 17.5% และ การให้ส่วนลดทันทีเมื่อซื้อครบตามจำนวนที่กำหนด คิดเป็น 13.0% ตามลำดับ จากลำดับในภาพรวมจะเห็นได้ว่า ผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่นั้นยังคงต้องการ ในเรื่องของการลดราคามากกว่าการจัดรายการส่งเสริมการขายประเภทอื่นๆ

อ้างอิง : นสพ. สยามธุรกิจ

Comments are closed

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33517202-1']); _gaq.push(['_setDomainName', 'thaimlmnews.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();