head-slogan
register
edit-profile
search
วันที่ 20 มกรามก 2561 เวลา 07:20 น.

9
เมนูเว็บไซต์
ข้อคิด คำคม ขายตรง : Direct BIZ ตอบแทนสังคม

Direct BIZ ตอบแทนสังคม

(ดู 684) | ยังไม่มีคอมเม้นท์.
หมวดหมู่ ข้อคิด คำคม ขายตรง - Update: Feb 3, 2012

การดำเนินชีวิตของมนุษย์เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายสำหรับการดำรงชีพในแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปี ซึ่งจะผ่านพ้นไปปีแล้วปีเล่า ไม่มีวันที่จะย้อน กลับได้ เมื่อทุกคนจำเป็นต้องมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ ก็ต้องดิ้นรนหารายได้มาใช้จ่ายเพื่อทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และดำเนินต่อไปจนสิ้นลมหายใจ บางคนก็ต้องการมากมายมหาศาล เป็นหมื่นเป็นแสน หรือเป็นล้านต่อเดือน บางคนก็บอกว่า ต้องการรายได้แบบพอมีพอกิน แล้วแต่ความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งการใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันรายได้ที่เป็นตัวเงินอย่างเดียว คงไม่พอ เพราะบุคคลยังต้องการรายได้ที่ไม่ใช่ตัวเงินคือ เกียรติยศ ศักดิ์ศรีและอำนาจบารมี ซึ่งเป็นรายได้ที่ทุกคนมีความต้องการอย่างไม่รู้จักพอ

การทำงานหรือใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน ซึ่งทุกคนต้องการให้ชีวิตความเป็น อยู่มีคุณภาพที่ดีขึ้นและมีความสุขในทุกๆ วัน และเพื่อให้บรรลุความต้องการ ดังกล่าว ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะต้อง ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยความพอเพียง หมายถึง ต้องดำรงชีพและ ปฏิบัติตนอย่างพอประมาณ รู้จักความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะต้องตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มี การพิจารณาจากปัจจัยหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องและคาดการณ์ถึงผลกระทบจากการกระทำต่างๆ อย่างรอบคอบ มีการเตรียมตัวให้พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันอย่างมีระบบให้กับตนเองสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการเสริมสร้างพื้นฐานของจิตใจให้มีความเข้มแข็ง สำนึกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและดำเนินชีวิตด้วยความ อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ

มนุษย์เราแต่ละคน จะมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันคือ จะดำรงชีวิต ในแต่ละวันอย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุข การทำงานเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์เราสามารถบรรลุเป้าหมายแห่งชีวิตได้ แต่เมื่อบางคนได้เจอกับกิเลส ตัณหา และราคะเข้ามาครอบงำก็จะลืม เป้าหมายของชีวิตที่ควรจะดำเนินไป แล้วยังเป็นสิ่งบั่นทอนรากฐานของชีวิต ทำลายรากฐานของสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินชีวิตแบบพอเพียงและรู้จักการตอบแทนสังคมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้สำหรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมได้ในทุกระดับ โดยถ้าหากบุคคลใดจะนำแนวทางนี้ไปใช้ก็จะ ต้องทำความเข้าใจและนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม แล้วจะเป็นประโยชน์ใน การสืบทอดภูมิปัญญา แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ เทคโนโลยี สร้างให้เกิดการพัฒนาและมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง

แนวคิดของการอุทิศตัวเพื่อสังคมและชุมชน เป็นการปลุกกระแสของการมีจิตใต้สำนึกของคนที่จะต้องอยู่ร่วมกันกับสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ที่จะต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน มิใช่ว่าคาดหวังแต่ผลประโยชน์ส่วน ตนเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องดำเนินกิจกรรมที่ให้ความสำคัญ คำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคมและชุมชน โดยมีการสร้างสรรค์ ช่วยเหลือสังคมในรูปแบบ ต่างๆ ด้วยความตั้งใจและจริงใจ หรือเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมการดำเนินงาน เพื่อตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างเกียรติคุณและ ภาพลักษณ์อันดีงามให้กับตนเองและหลีกพ้นจากความเห็นแก่ตัว

มนุษย์เราต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พึ่งพาและ มีส่วนผลักดันในการพัฒนาสังคม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอกิจกรรม สร้างสรรค์สังคม รับผิดชอบต่อชุมชน และการสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม คำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผสานผลประโยชน์เข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไป พร้อมๆ กัน แล้วการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมของมนุษย์เราก็จะเต็มไปด้วยความ สงบสุข และยั่งยืน

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: นสพ. สยามธุรกิจ ฉบับที่ 1271 ประจำวันที่ 1-2-2012 ถึง 3-2-2012

Comments are closed

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33517202-1']); _gaq.push(['_setDomainName', 'thaimlmnews.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();