head-slogan
register
edit-profile
search
วันที่ 20 มกรามก 2561 เวลา 22:47 น.

9
เมนูเว็บไซต์
ข้อคิด คำคม ขายตรง : Direct Monitor สร้างการทดลองกระตุ้นการซื้อ

Direct Monitor สร้างการทดลองกระตุ้นการซื้อ

(ดู 274) | ยังไม่มีคอมเม้นท์.
หมวดหมู่ ข้อคิด คำคม ขายตรง - Update: Feb 1, 2012

ผู้บริโภคยุคใหม่ มีทางเลือกสำหรับการเลือกซื้อสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตน เองได้หลากหลายทาง การเข้าถึงข้อมูลในยุคของ เทคโนโลยีที่รวดเร็ว มีมุมมองของการเลือกสินค้าที่เปลี่ยนไป ดังนั้น สินค้า หรือ บริการ ในปัจจุบันจะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ การให้ บริการที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค รวมถึงการให้ความสำคัญกับความต้องการของสินค้าที่ตรงจุด สิ่งเหล่านี้จะทำให้สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ต้องการของผู้บริโภค สำหรับธุรกิจขายตรงเอง ซึ่งได้มีความพยายามในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเพื่อให้ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของตนเองมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่เหมาะสม จึงทำให้ในปัจจุบันนี้ ผู้บริโภคให้การ ยอมรับสินค้าซึ่งจำหน่ายผ่านระบบธุรกิจขายตรงเพิ่มมากขึ้น ทางบริษัท นาโน เซิร์ช จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวน 200 ตัวอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการของธุรกิจขายตรงในปีที่ผ่านมา (2554) รวมถึง แนวโน้มในการเลือกซื้อสินค้าและบริการภายใต้ การดำเนินธุรกิจขายตรงในปี 2555 ผู้บริโภคมีการจดจำข้อมูลใดๆ ที่หลายๆ บริษัทพยายามสื่อสารออกไปถึงผู้บริโภคบ้าง

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นกลุ่มผู้บริโภคเพศชาย คิดเป็น 35.0% และเพศหญิง คิดเป็น 65.0% อยู่ในกลุ่มช่วงอายุต่ำกว่า 25 ปี คิดเป็น 30.0% ช่วงอายุ 26-35 ปี คิดเป็น 43.5% และในทุกช่วงอายุมากกว่า 36 ปีขึ้นไป คิดเป็น 26.5% ระดับรายได้ของกลุ่มตัว อย่างอยู่ในช่วงรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท คิดเป็น 56.5% และรายได้มากกว่า 10,000 บาท คิดเป็น 43.5% โดยผู้บริโภคส่วน ใหญ่เป็นผู้บริโภคในกลุ่มของพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด และมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มากที่สุดเช่นเดียวกัน และเป็นกลุ่มของคนโสดมากกว่ากลุ่มสมรสและหย่าร้างหรือเป็นหม้าย

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อนั้นจะเกิดขึ้นจากสิ่งกระตุ้นหลายประการไม่ว่าจะเกิดจากความต้องการในขณะนั้น การจัดรายการส่งเสริมการขาย การกระตุ้นโดยพนักงานขายสินค้า รูปแบบของสินค้าเอง เป็นต้น เช่นเดียว กันกับสินค้าในธุรกิจขายตรงนั้น จะมีสิ่งกระตุ้นในการตัดสินใจคือ การนำเสนอขายสินค้าโดยพนักงานขาย แต่วิธีการนำเสนอนั้น วิธีการใดที่จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากกว่าวิธีการอื่นๆ พบว่า วิธีการที่ให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้สินค้า จะเกิดการตัดสินใจซื้อได้มากกว่าวิธีการอื่นๆ คิดเป็น 35.0% ลำดับรองลงมาคือ วิธีการ นำเสนอขายสินค้าโดยการสาธิตการใช้สินค้าคิดเป็น 22.5%

สำหรับธุรกิจขายตรงนั้น จะต้องมีการพัฒนาสินค้า และการบริการใหม่ๆ ลงสู่ตลาด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นหากธุรกิจขายตรงได้มีการพัฒนา สินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดแล้ว ผู้บริโภคจะให้การยอมรับสินค้าได้มากน้อยเพียงใด พบว่า ผู้บริโภคจะยังไม่ตัดสินใจที่จะเลือกซื้อหรือไม่เลือกซื้อ ต้องการเห็นสินค้าก่อนการตัดสินใจ คิดเป็น 49.0% ลำดับรองลงมาคือ ผู้บริโภคที่คิดว่าจะเลือกซื้อสินค้าดังกล่าว คิดเป็น 39.0% ตามลำดับ ผู้บริโภคได้ให้ เหตุผลสนับสนุนแนวคิดต่อการตัดสินใจดังกล่าว เกี่ยวกับความแน่ใจหรือยังไม่ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า โดยเหตุผลหลักคือ สินค้า ผู้บริโภคมองว่าจะต้องเห็นสินค้า คุณภาพของสินค้า รวมถึงราคาก่อนการตัดสินใจซื้อ แต่หากทุกอย่างที่กล่าวมาตรงกับความต้องการแล้วจะเกิดพฤติกรรมของการตัดสินใจต่อไป สำหรับเหตุผลหลักๆ ของผู้บริโภค คือ ผู้บริโภค เองยังไม่สนใจ/ไม่ตัดสินใจต้องรอดูสินค้าก่อน คิดเป็น 38.1% ลำดับรองลงมาคือ ผู้บริโภคไม่แน่ใจอาจมีสินค้าที่ต้องการหรือไม่มี คิดเป็น 26.8% และผู้บริโภคเองไม่แน่ใจว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวจะดีหรือไม่ (ไม่มั่นใจ) คิดเป็น 6.2% ตามลำดับ ในส่วนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อเลยนั้น ได้ให้เหตุผลหลักๆ สนับสนุนคือ เดิมก็มีการใช้สินค้าในธุรกิจขายตรงแล้ว หากมีสินค้า ออกมาใหม่ก็คิดเลือกซื้อมาใช้ คิดเป็น 20.25% และผู้บริโภคอีกกลุ่มคือกลุ่มที่ต้องการทดลองสินค้าใหม่ๆ คิดเป็น 17.72% สำหรับผู้บริโภคที่ไม่คิดจะเลือกซื้อสินค้าในธุรกิจขายตรงเมื่อมีสินค้าใหม่ๆ ลงสู่ท้องตลาดนั้น เนื่องจากไม่มั่นใจคุณภาพ ราคาแพง และชอบซื้อสินค้าที่จำหน่ายโดยทั่วๆ ไปมากกว่าการเลือกซื้อสินค้า ในระบบธุรกิจขายตรง

เหตุผล %

ไม่สนใจ/ไม่ตัดสินใจต้องรอดูสินค้าก่อน 38.1

ไม่แน่ใจอาจมีสินค้าที่ต้องการหรือไม่มี 26.8

ไม่แน่ใจว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวจะดีหรือไม่ (ไม่มั่นใจ) 6.2

ไม่แน่ใจแต่คิดว่าอาจเลือกซื้อมาใช้เพราะอยากทดลองของใหม่ 5.2

ไม่แน่ใจต้องดูราคาก่อน 5.2

ไม่แน่ใจ ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ซื้อ 4.1

ไม่แน่ใจต้องดูความชอบ 3.1

ไม่แน่ใจเพราะสินค้าอาจแพง 3.1

อ้างอิง : นสพ. สยามธุรกิจ

Comments are closed

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33517202-1']); _gaq.push(['_setDomainName', 'thaimlmnews.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();