head-slogan
register
edit-profile
search
วันที่ 20 มกรามก 2561 เวลา 07:15 น.

9
เมนูเว็บไซต์
ข้อคิด คำคม ขายตรง : Direct Monitor สินค้าสิ่งสำคัญของธุรกิจขายตรง

Direct Monitor สินค้าสิ่งสำคัญของธุรกิจขายตรง

(ดู 439) | ยังไม่มีคอมเม้นท์.
หมวดหมู่ ข้อคิด คำคม ขายตรง - Update: Jan 25, 2012

การทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดๆ ก็ตามที่จะต้องเกี่ยวข้องกับ ลูกค้า หรือ ผู้บริโภค ซึ่งการซื้อสินค้านั้นมีความสำคัญอยู่ 2 ประการคือ ตัวสินค้า และ การบริการ จะขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจว่าผู้บริโภคเองจะให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากกว่ากัน โดยเฉพาะในระบบธุรกิจขายตรงซึ่งมีความแตกต่างจากระบบการขายโดยทั่วไป เนื่องจากจะต้องมีการนำเสนอสินค้าให้ผู้บริโภคได้รับทราบพร้อมๆ กับที่จะต้องให้การบริการที่ดี เช่น การส่งสินค้า การดูแลหรือแนะนำข้อมูลต่างๆ ให้กับลูกค้า เพราะยุคปัจจุบัน การเข้าถึงข้อมูลและการสื่อสารสามารถส่งผ่านเครื่องมือสื่อสารต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภค ในปัจจุบันมีการบริโภคข้อมูลอย่างต่อเนื่องและปริมาณมากพอสมควร โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค ในเขตเมือง ทำให้แนวคิดของผู้บริโภคยุคใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน ทางบริษัทนาโน เซิร์ช จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวน 200 ตัวอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการของธุรกิจขายตรงในปีที่ผ่านมา (2554) รวมถึงแนวโน้มในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ภายใต้การดำเนินธุรกิจขายตรงในปี 2555 ผู้บริโภคมีการจดจำข้อมูลใดๆ ที่หลายๆ บริษัทพยายามสื่อสารออกไปถึงผู้บริโภคบ้าง

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบ สอบถาม เป็นกลุ่มผู้บริโภคเพศชาย คิดเป็น 35.0% และเพศหญิง คิดเป็น 65.0% อยู่ในกลุ่มช่วงอายุต่ำกว่า 25 ปี คิดเป็น 30.0% ช่วงอายุ 26-35 ปี คิดเป็น 43.5% และในทุกช่วงอายุมากกว่า 36 ปีขึ้นไป คิดเป็น 26.5% ระดับรายได้ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท คิดเป็น 56.5% และรายได้มากกว่า 10,000 บาท คิดเป็น 43.5% โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคในกลุ่มของพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด และมีระดับการ ศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุดเช่นเดียวกัน และเป็นกลุ่มของคนโสดมากกว่ากลุ่มสมรสและหย่า ร้างหรือเป็นหม้าย

ไม่ว่าการทำธุรกิจใดๆ สิ่งที่ผู้บริโภค คำนึงถึงมี 2 ประการคือ ตัวสินค้า และ การบริการ เพียงแต่ว่าธุรกิจแบบใดที่ต้องการสิ่งใด มากกว่ากัน แต่สำหรับระบบ ธุรกิจขายตรงนั้น พบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับ ตัวสินค้า มากกว่า การบริการ แต่ไม่ใช่ว่าผู้บริโภคทุกคนจะคิดเหมือนกันเช่นนั้นทั้งหมด เพราะผู้บริโภคบางส่วนก็ยังคงเห็นว่า การบริการ เป็นเรื่องสำคัญ เพียงแต่มีสัดส่วนที่น้อยกว่าเท่านั้น โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคคิดว่า ตัวสินค้า เป็นเรื่องสำคัญคิดเป็น 67.0% และอีกกลุ่มคือ เห็นว่าการบริการเป็นเรื่องที่สำคัญ คิดเป็น 33.0%

สำหรับผู้บริโภคนั้นที่เห็นว่า ตัวสิน ค้ามีความสำคัญ เนื่องจากผู้บริโภคเห็น ตรงกันโดยส่วนใหญ่ว่า หากสินค้าดีจะ ทำให้สามารถใช้บริการต่อ และทำให้เกิด การซื้ออีกครั้ง/ซื้อครั้งต่อๆ ไป คิดเป็น 47.0% ลำดับรองลงมาคือ สินค้าจะต้องมีคุณภาพก่อน คิดเป็น 28.4% ตามลำดับ หากมองในภาพรวมจะเห็นว่าผู้บริโภคมองเรื่องของคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อในอนาคต ในกรณีเดียวกัน สำหรับผู้บริโภคที่เห็นว่า การบริการสำคัญ นั้นเนื่องจากผู้บริโภคมองในมุมที่ว่า หากการบริการดี จะทำให้เกิดแรงดึงดูดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป คิดเป็น 47.0% ลำดับถัดมาคือการที่ผู้บริโภค มองว่า การบริการที่ดี จะทำให้ผู้บริโภคชอบและติดใจ คิดเป็น 28.4% ตามลำดับ

ถึงอย่างไรระหว่าง สินค้า และ การบริการ จะต้องมีความสัมพันธ์ จนบางครั้งอาจแยกออกจากกันไม่ได้ จึงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างธุรกิจและผู้บริโภคซึ่งในภาพรวมของ สินค้า และ บริการ ในระบบธุรกิจขายตรงในปัจจุบัน ผู้บริโภคมองว่าทั้ง 2 ส่วนนั้นยังมีมาตรฐานเพียงบางชนิดของ สินค้า และ บริการ เท่านั้น คิดเป็น 46.0% ลำดับรองลงมาคือ เห็นว่า ทั้งสินค้าและบริการมีคุณภาพเพียงพอแล้ว คิดเป็น 38.0% ตามลำดับ สิ่งเหล่านี้ สะท้อนแนวคิดที่มีต่อ สินค้าและบริการของธุรกิจขายตรงอย่างชัดเจน จะทำอย่างไรให้ผู้บริโภคสามารถ มองเห็นภาพของสินค้าและบริการภายใต้ธุรกิจขายตรงนั้น ได้รับการยอมรับมาก ขึ้นกว่าในปัจจุบัน ดังนั้นผู้ผลิตหรือผู้ที่เป็นเจ้าของสินค้าจะต้องให้ความสำคัญกับจุดนี้มากขึ้น เพื่อจะทำให้ภาพรวมของธุรกิจขายตรงในสายตาของผู้บริโภคมีมาตรฐานและให้การยอมรับสินค้าและบริการในธุรกิจขายตรงเพิ่มขึ้น

อ้างอิง : นสพ. สยามธุรกิจ

Comments are closed

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33517202-1']); _gaq.push(['_setDomainName', 'thaimlmnews.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();