head-slogan
register
edit-profile
search
วันที่ 20 มกรามก 2561 เวลา 07:15 น.

416
เมนูเว็บไซต์
บทวิเคราะห์ขายตรง : Direct Monitor ผู้บริโภครู้จักขายตรงผ่านสื่อ โทรทัศน์ มากที่สุด

ผ่านไปแล้วสำหรับปี 2554 หลาย ธุรกิจอาจประสบความสำเร็จในเรื่องยอดขาย หรือในเชิงของภาพลักษณ์ของ องค์กร ประสบความสำเร็จในแง่ของการจดจำของผู้บริโภคที่มีต่อหน่วยงาน หรือองค์กร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ บริการต่างๆ ที่โดนใจผู้บริโภค รวมถึงหลายหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมา สินค้า เครื่องมือเครื่องใช้เสียหาย ส่งผล กระทบต่อยอดขายหรือการจำหน่ายสินค้า ไม่ว่าบริษัท หน่วยงานหรือองค์กร ใดที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จอย่างไร ทุกหน่วยงานจะต้องเดินหน้าต่อไปสำหรับปี 2555 มีการจัดเตรียมแผนงาน พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรม ของผู้บริโภคและสภาวะเศรษฐกิจเฉกเช่นในปัจจุบันที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนต่อไป ทางบริษัทนาโน เซิร์ช จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวน 200 ตัวอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการของธุรกิจขายตรงในปีที่ผ่านมา รวมถึงแนวโน้มในการเลือกซื้อสินค้าและบริการภายใต้การดำเนินธุรกิจขายตรงในปี 2555 ผู้บริโภคมี การจดจำข้อมูลใดๆ ที่หลายๆ บริษัท พยายามสื่อสารออกไปถึงผู้บริโภคบ้าง

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบ สอบถาม เป็นกลุ่มผู้บริโภคเพศชาย คิด เป็น 35.0% และเพศหญิง คิดเป็น 65.0% อยู่ในกลุ่มช่วงอายุต่ำกว่า 25 ปี คิดเป็น 30.0% ช่วงอายุ 26-35 ปี คิดเป็น 43.5% และในทุกช่วงอายุมากกว่า 36 ปีขึ้นไป คิดเป็น 26.5% ระดับรายได้ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท คิดเป็น 56.5% และรายได้มากกว่า 10,000 บาท คิดเป็น 43.5% โดย ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคในกลุ่มของพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด และมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุดเช่นเดียวกัน และเป็นกลุ่มของคนโสดมากกว่ากลุ่มสมรสและหย่าร้างหรือเป็นหม้าย

ในปี 2554 ที่ผ่านมา ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อใดมากที่สุด ที่ทำให้รู้จักธุรกิจขายตรงทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์ องค์กร การบริการ จากการสอบถามพบว่า ผู้บริโภคพบว่า สื่อที่ทำให้ผู้บริโภคได้รู้จักกับธุรกิจขายตรงมากที่สุดในปี 2554 คือ สื่อ โทรทัศน์ คิดเป็น 24.0% ลำดับรองลงมาคือ สื่อ เพื่อนหรือคนรู้จักบอก คิดเป็น 18.3% และ สื่อ แคตตาล็อกสินค้า คิดเป็น 13.2% ตามลำดับ สิ่งที่น่าคิดคือ สื่อแคตตาล็อกที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นสำหรับกลุ่มคนที่ไม่ถนัดในเรื่องของเทคโนโลยีและไม่มีเวลาในการบริโภคสื่อต่างๆ มากนัก

โดยสิ่งที่ผู้บริโภคนั้นได้ยินหรือรู้จัก หรือพบเห็นข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงจะเป็นลักษณะของข้อมูลทางด้านของการพบเห็น โฆษณา การประชาสัมพันธ์ตัวธุรกิจขายตรง ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น ทีวี นิตยสาร เป็นต้น คิดเป็น 35.5% ลำดับรองลงมาคือ การได้รู้จักเกี่ยวกับชื่อของบริษัทภายในธุรกิจขาย ตรงเช่น แอมเวย์ มิสทิน ฯ คิดเป็น 30.3%

จากข้อมูลทำให้ทราบว่าสื่อมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค ดังนั้น การสื่อสารที่สื่อสารข้อมูลออกไปแล้ว ผู้บริโภคสามารถจดจำอะไรได้บ้างจากปี 2554 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรง พบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคสามารถจดจำได้คือ จากการสอบถามพบว่าผู้บริโภคสามารถ จดจำเกี่ยวกับชื่อของบริษัทที่จำหน่ายสินค้าในธุรกิจขายตรง โดยนำเสนอเพียง 10 ลำดับพบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคจดจำได้โดยส่วนใหญ่เป็นชื่อของบริษัท หรือแบรนด์ยี่ห้อสินค้า คือ บริษัทหรือผลิตภัณฑ์แบรนด์ มิสทิน คิดเป็น 20.0% ลำดับรองลงมาคือ บริษัทหรือผลิตภัณฑ์แบรนด์ แอมเวย์ คิดเป็น 14.0% และการคิดถึงการให้สมัครสมาชิกของธุรกิจขายตรง คิดเป็น 9.0% และในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ การคิดถึงค่าสมัครสมาชิกที่จะต้องจ่าย คิดเป็น 9.0% เช่นเดียวกัน ตามลำดับ

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: นสพ. สยามธุรกิจ ฉบับที่ 1265 ประจำวันที่ 11-1-2012 ถึง 13-1-2012

Comments are closed

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33517202-1']); _gaq.push(['_setDomainName', 'thaimlmnews.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();